REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO KATOLICKIEGO PRZEDSZKOLA ŚW. ANTONIEGO
REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI

DO KATOLICKIEGO PRZEDSZKOLA ŚW. ANTONIEGO

 

Rozdział I

Zasady postępowania rekrutacyjnego

 1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3-6 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 lata.
 2. Liczba miejsc określona w statucie przedszkola jest liczbą maksymalną.
 3. Rekrutacja prowadzona jest cały rok.
 4. Zapisy dzieci do przedszkola prowadzi dyrektor.
 5. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są przy zapisywaniu dziecka złożyć:

- wypełniony formularz zgłoszeniowy – karta zgłoszenia dziecka do przedszkola  do pobrania w sekretariacie)

- zaświadczenie o potrzebie żywienia indywidualnego (w przypadku alergii pokarmowych)

- kopie orzeczeń i opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

 1. Rezygnacja z przedszkola po uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej tzw. wpisowe nie ulega zwrotowi.
 2. W przypadku zgłoszenia się większej liczby dzieci niż liczba miejsc w poszczególnych grupach wiekowych:

           - w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci, których rodzeństwo uczęszcza bądź

             uczęszczało do naszego przedszkola

           - w drugiej kolejności będą przyjmowane dzieci zgodnie z kolejnością składania       formularzy.

 1. O przyjęciu lub odmowie przyjęcia dziecka (dzieci) do przedszkola rodzice/ prawni opiekunowie/ są powiadamiani ustnie lub telefonicznie.

 

Rozdział II

Zasady ogłoszenia rekrutacji

 1. Rekrutacje na kolejny rok przedszkolny ogłasza przedszkole w formie pisemnego ogłoszenia dla rodziców umieszczonego na tablicy ogłoszeń w placówce oraz stronie internetowej.
 2. O przyjęciu dziecka do przedszkola rodzice będą informowani telefonicznie lub osobiście w sekretariacie placówki.

 

Rozdział III

Przepisy końcowe

 1. Liczbę dzieci w oddziałach określają obowiązujące przepisy zawarte w statucie przedszkola.
 2. Przez rodziców rozumie się też prawnych opiekunów i rodziców zastępczych.
 3. W trakcie roku przedszkolnego dzieci przyjmowane są do przedszkola decyzją dyrektora w miarę wolnych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych.

 

 

 

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.01.2022 r.